Có 1 kết quả:

trị đắc

1/1

trị đắc

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đáng giá
2. xứng đáng