Có 1 kết quả:

quyện du

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “quyện du” 倦游.
2. Chán ngán mệt mỏi việc làm quan. ◇Quách Thoán 郭彖: “Bì Lăng Tiết Quý Thành Nguyên công, Thiệu Hưng Ất Mão đăng khoa, tái vi ấp lệnh, bất năng thoát tuyển, thì ý quyện du, nãi thỉnh ư triều nhi quy” 毘陵薛季成元功, 紹興乙卯登科, 再為邑令, 不能脫選, 時意倦游, 乃請於朝而歸 (Khuê xa chí 睽車志, Quyển ngũ).
3. Chán ngán sự bạt thiệp bôn ba. ◇Diêu Tích Quân 姚錫鈞: “Kim nhật quyện du duyên để sự, Sương phong xuy diện đối Tây Sơn” 今日倦遊緣底事, 霜風吹面對西山 (Thu vọng 秋望).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chán cuộc vui chơi — Cũng chỉ sự làm quan phương xa nhớ nhà.

Một số bài thơ có sử dụng