Có 1 kết quả:

quyện phi điểu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con chim bay mỏi. Nghĩa bóng: Làm quan phương xa nhớ nhà. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Điểu quyện phi nhi tri hoàn” 鳥倦飛而知還 (Quy khứ lai từ 歸去來辭) Chim bay mỏi biết tìm về.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chim bay mỏi. Chỉ người làm quan phương xa nhớ nhà.