Có 1 kết quả:

trị đắc

1/1

trị đắc

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đáng giá
2. xứng đáng

Một số bài thơ có sử dụng