Có 1 kết quả:

yển ngoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nằm ngửa — Chỉ dáng điệu thảnh thơi mà cao ngạo. Thường chỉ thái độ của người ở ẩn.