Có 1 kết quả:

yển qua

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngừng việc chiến tranh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thôi không dùng tới cây dáo nữa, ý nói ngừng việc chiến tranh.

Một số bài thơ có sử dụng