Có 1 kết quả:

yển kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấu cây cờ đi, thôi không giương ra nữa. Ý nói không muốn phô trương bề ngoài nữa — Thường nói: Yển kì tức cổ ( cuốn cờ im trống ), chỉ việc đem quân ngầm đi đánh úp quân giặc, không để cho giặc biết — Cũng chỉ sự ngừng chiến tranh.