Có 1 kết quả:

yển vũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngừng việc võ bị, ý nói ngừng chiến tranh. Thường nói: Yển vũ tu văn ( ngừng việc võ bị để sửa sang việc văn hoá ). Chỉ lúc thanh bình trở lại.旌.

Một số bài thơ có sử dụng