Có 1 kết quả:

yển vũ tu văn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngừng võ bị, sửa sang văn hóa. ★Tương phản: “cùng binh độc vũ” 窮兵黷武.