Có 1 kết quả:

yển thảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cỏ nằm rạp xuống. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong tất yển” 君子之德風, 小人之德草, 草上之風必偃 (Nhan Uyên 顏淵) Đức hạnh của người quân tử (người trị dân) như gió, mà đức hạnh của dân như cỏ. Gió thổi thì cỏ tất rạp xuống. Nghĩa bóng: Dân chúng đã được cảm hóa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây cỏ hướng lên. Tiếng dùng trong sách Luận ngữ, chỉ dân chúng đã được giáo hoá, lúc nào cũng hướng về sự cao thượng.