Có 1 kết quả:

giả tá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một lối trong “lục thư” 六書 của Trung Hoa, tức là mượn một chữ mà dùng với nghĩa khác.
2. Vay mượn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối trong Lục thư của Trung Hoa, tức là mượn chữ này mà dùng với nghĩa khác — Vay mượn.

Một số bài thơ có sử dụng