Có 1 kết quả:

giả danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lấy danh nghĩa của người khác.
2. Tên giả. Như “sử dụng giả danh dĩ yểm nhân nhĩ mục” 使用假名以掩人耳目 dùng tên giả để che tai mắt người ta.
3. Hư danh.
4. Các pháp trên thế gian đều do khái niệm ngôn ngữ mà thành, không có thể tính chân thật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mượn tên tuổi, tiếng tăm người khác — Tên giả, không phải tên thật.

Một số bài thơ có sử dụng