Có 1 kết quả:

giả sơn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hòn non bộ, núi giả để làm cảnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hòn non bộ, núi giả trong nhà để làm cảnh.

Một số bài thơ có sử dụng