Có 1 kết quả:

giả thủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mượn tay người khác mà làm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mượn tay người khác mà làm.