Có 1 kết quả:

giả dạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm ra hình dáng giống người khác.