Có 1 kết quả:

giả mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà mẹ nuôi, vú nuôi.