Có 1 kết quả:

giả phụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cha nuôi, dưỡng phụ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cha nuôi.

Một số bài thơ có sử dụng