Có 1 kết quả:

giả kê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóc giả của đàn bà.