Có 1 kết quả:

giả thuyết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giải thích tạm cho một hiện tượng, sự việc nào đó, nhưng chưa được chứng minh kiểm nghiệm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vấn đề được đặt ra như đã có thật.