Có 1 kết quả:

giả phát

1/1

giả phát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tóc giả