Có 1 kết quả:

vĩ khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chí khí to lớn, khí khái phi thường. ◇Tống Liêm 宋濂: “Quân hầu tâm sự Hán Vũ Hầu, Vĩ khí anh thanh quán thiên tự” 君侯心事漢武侯, 偉氣英聲冠千祀 (Đề Tông Trung Giản công cáo 題宗忠簡公誥).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý chí lớn lao.