Có 1 kết quả:

vĩ tích

1/1

vĩ tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

công việc lớn lao

Một số bài thơ có sử dụng