Có 1 kết quả:

thiên khẩu ngư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một tên khác của “bỉ mục ngư” 比目魚.