Có 1 kết quả:

thiên sai

1/1

thiên sai

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khác biệt, độ chênh lệch

Một số bài thơ có sử dụng