Có 1 kết quả:

đình học

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đuổi khỏi trường, không cho học nữa, một hình phạt dành cho học sinh vô kỉ luật.