Có 1 kết quả:

đình công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngừng làm việc, bãi công.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngừng làm việc, một hình thức phản đối của thợ thuyền đối với chủ nhân.