Có 1 kết quả:

đình án

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngưng vụ án lại, chưa xét xử.