Có 1 kết quả:

đình bạc

1/1

đình bạc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đỗ thuyền, đậu thuyền, thả neo

Từ điển trích dẫn

1. Thuyền neo tại bến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuyền neo tại bến.