Có 1 kết quả:

đình trệ

1/1

đình trệ

giản thể

Từ điển phổ thông

đình trệ, bế tắc