Có 1 kết quả:

đình hoả

1/1

đình hoả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngừng bắn

Một số bài thơ có sử dụng