Có 1 kết quả:

đình lưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dừng lại, không tiến tới trước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở lại. Nán lại.

Một số bài thơ có sử dụng