Có 1 kết quả:

đình xa

1/1

đình xa

giản thể

Từ điển phổ thông

dừng xe