Có 1 kết quả:

đình đốn

1/1

đình đốn

phồn thể

Từ điển phổ thông

đình đốn, tạm dừng công việc

Từ điển trích dẫn

1. Dừng lại, đình lưu. ◇Đỗ Bảo 杜寶: “Mỗi lưỡng dịch trí nhất cung, vi đình đốn chi sở” 每兩驛置一宮, 為停頓之所 (Đại nghiệp tạp kí 大業雜記) Cứ hai trạm đặt một nhà, dùng làm chỗ dừng chân.
2. Thôi, ngừng, đình chỉ. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Ngã ư tiền niên khởi, tằng biên "Bôn lưu", dĩ xuất thập ngũ bổn, hiện tại đình đốn bán niên” 我於前年起, 曾編"奔流", 已出十五本, 現在停頓半年 (Thư tín tập 書信集, Trí lí bỉnh trung 致李秉中) Tôi từ năm ngoái trở đi, từng viết "Bôn lưu", đã xuất bản mười lăm tập, hiện giờ thôi in nửa năm rồi.