Có 1 kết quả:

đình đốn

1/1

đình đốn

giản thể

Từ điển phổ thông

đình đốn, tạm dừng công việc