Có 1 kết quả:

kiện tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viên tướng dũng mãnh, thiện chiến.
2. Người dẫn đầu tài giỏi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng có sức mạnh.