Có 1 kết quả:

trắc vi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hèn mọn, ti tiện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé hèn mọn.