Có 1 kết quả:

trắc nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trời chiếu nghiêng lúc xế chiều.