Có 1 kết quả:

trắc nhĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghiêng tai. Nghĩa bóng: Lắng nghe.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghiêng tai, chỉ sự lắng nghe.

Một số bài thơ có sử dụng