Có 1 kết quả:

trắc thảng

1/1

trắc thảng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nằm nghiêng một bên