Có 1 kết quả:

trắc phong

1/1

trắc phong

phồn thể

Từ điển phổ thông

cầm nghiêng bút để viết hoặc vẽ