Có 1 kết quả:

trắc lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấp kém hèn mọn.