Có 1 kết quả:

ngẫu tượng

1/1

ngẫu tượng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tượng gỗ, ông phỗng