Có 1 kết quả:

thâu khán

1/1

thâu khán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhìn hé, nhìn trộm

Một số bài thơ có sử dụng