Có 1 kết quả:

nguỵ quân

1/1

nguỵ quân

phồn thể

Từ điển phổ thông

dùng hình nộm giả làm quân