Có 4 kết quả:

khôikhổiquỷổi

1/4

khôi

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) To lớn, vạm vỡ.
2. (Tính) Quái lạ, quái dị.
3. Một âm là “quỷ”. (Danh) § Xem “quỷ lỗi” 傀儡.

Từ điển Thiều Chửu

① To lớn, vạm vỡ.
② Quái lạ.
③ Một âm là khổi, như khổi lỗi 傀儡 tượng gỗ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) To lớn;
② (văn) Quái lạ;
③ 【傀儡】 khổi lỗi [kuêlâi] Bù nhìn, tượng gỗ, búp bê: 傀儡政府 Chính phủ bù nhìn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To lớn. Td: Khôi vĩ ( lớn lao ) — Lạ lùng. Td: Kì khôi.

khổi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. to lớn, vạm vỡ
2. quái lạ
3. bù nhìn, hình nhân

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) To lớn;
② (văn) Quái lạ;
③ 【傀儡】 khổi lỗi [kuêlâi] Bù nhìn, tượng gỗ, búp bê: 傀儡政府 Chính phủ bù nhìn.

quỷ

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) To lớn, vạm vỡ.
2. (Tính) Quái lạ, quái dị.
3. Một âm là “quỷ”. (Danh) § Xem “quỷ lỗi” 傀儡.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Quỷ lỗi 傀儡 — Một âm là khôi. Xem Khôi.

Từ ghép 1

ổi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. to lớn, vạm vỡ
2. quái lạ
3. bù nhìn, hình nhân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ổi lỗi 傀儡: Tượng gỗ — Hìng người làm bằng rơm, vải. Con búp bê. » Xem hay dở cũng một tràng ổi lỗi « ( Hát nói ).