Có 1 kết quả:

sanh nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời Nam Bắc triều, người phương Nam gọi miệt thị người phương Bắc là “sanh nhân” 傖人.
2. Phiếm chỉ người quê mùa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người quê mùa thấp hèn.