Có 1 kết quả:

tản viên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên trái núi cao nhất Bắc phần, thuộc tỉnh Sơn Tây, còn có tên là Ba Vì.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên trái núi cao nhất Bắc phần, thuộc tỉnh Sơn Tây, còn có tên là Ba Vì. Ca dao: » Nhất cao là núi Tản viên, nhất thanh nhất lịch là tiên trên đời «.

Một số bài thơ có sử dụng