Có 1 kết quả:

bị chú

1/1

bị chú

phồn thể

Từ điển phổ thông

lời ghi chú, lời phê bình