Có 1 kết quả:

thôi tra

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thúc giục hạch hỏi. Đoạn trường tân thanh : » Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra «.