Có 1 kết quả:

thôi miên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuật khiến cho người hoặc động vật đi vào trạng thái ngủ, không cưỡng lại được.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái khả năng thúc ép được người khác ngủ mê mệt.

Một số bài thơ có sử dụng